top of page

Tarieven

Art. 446ter Ger.W.:

 

“De advocaten begroten hun ereloon met de bescheidenheid die van hun functie moet worden verwacht. Een beding daaromtrent dat uitsluitend verbonden is aan de uitslag van het geschil, is verboden. Ingeval het ereloon niet met een billijke gematigdheid is vastgesteld, wordt het door de raad van de Orde verminderd, met inachtneming onder meer van de belangrijkheid van de zaak en van de aard van het werk, onder voorbehoud van de teruggave die hij beveelt, indien daartoe grond bestaat, dit alles onverminderd het recht van de partij om zich tot het gerecht te wenden indien de zaak niet aan een scheidsgerecht is onderworpen.”

 

Wij gaan transparant te werk en maken op voorhand duidelijke afspraken omtrent de prijs van onze diensten. In beginsel hanteren wij een uurtarief aangezien de te leveren inspanningen nooit te voorspellen zijn.

Erelonen

Het ereloon is de vergoeding voor de door de advocaat geleverde diensten. Vanaf 01.01.2014 zijn wij onderworpen aan de BTW- plicht (21%). 

 

Ons ereloon wordt als volgt aangerekend:

-          Eerste consultatie: 60,50 EUR (= 50 EUR + 21% BTW)

-          Uurtarief: tussen 121,00 EUR (= 100 EUR + 21% BTW) en 151,25 EUR (= 125 EUR + 21% BTW) per aangevat uur

Het toepasselijk uurtarief is afhankelijk van de moeilijkheidsgraad en de spoedeisendheid van de zaak, onze ervaring en specialiteit en uw financiële draagkracht.

 

Wij vragen voor de aanvang van de opdracht en lopende de behandeling van de zaak één of meerdere voorschotten. In de eindstaat van kosten en ereloon worden de voorschotten op het totale bedrag in mindering gebracht. U betaalt de voorschotten en de eindstaat van kosten en ereloon binnen veertien dagen na ontvangst van de uitnodiging tot betalen.

Onkosten en Gerechtskosten

De onkosten zijn de kosten verbonden aan de werking van ons kantoor en de behandeling van uw dossier. Zij worden als volgt aangerekend:

 

-          aanmaken dossier: 50 EUR

-          afsluiten en bewaren dossier: 40 EUR

-          brief, fax, conclusie, dagvaarding, e-mail: 8 EUR/blz.

-          extra kost aangetekende zending: 10 EUR

-          internationale zendingen: reële kostprijs

-          fotokopies: 0,30 EUR/blz.

-          verplaatsingen met de wagen: 0,50 EUR/km

-          verplaatsingen met het openbaar vervoer: reële kostprijs

-          financiële verrichtingen: 1 EUR/verrichting

De gerechtskosten zijn de kosten verbonden aan het voeren van een gerechtelijke procedure (vb.: de gerechtsdeurwaarder, het rolrecht, de factuur van een beëdigde vertaler, de kost van een expeditie, …). U betaalt deze kosten

 

Pro Deo

Als u zich onder de inkomensgrenzen bevindt, kan er een aanvraag tot kosteloze rechtsbijstand worden ingediend bij het Bureau van Juridische Bijstand. Hiervoor moet u ons de volgende documenten bezorgen (deze stukken mogen niet ouder zijn dan 1 maand!):

 

  1. Ingevuld aanvraagformulier 

  2. Een bewijs van uw inkomen/uitkering/studie en een bewijs van het inkomen/uitkering/studie van de meerderjarige personen waarmee u samenwoont 

    1. samenstelling van gezin 

    2. de door u ontvangen alimentatie (bankuittreksel)

 

Let wel, het is UW verantwoordelijkheid om ons de nodige informatie te bezorgen. Enkel wanneer uw pro deo aanvraag werd goedgekeurd, ondernemen wij actie.

 

-          PDF: aanvraagformulier

-          PDF: inkomensgrenzen 2018

0001.jpg
bottom of page